Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

30‑08‑2021 12:40:02

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi: 30.000 zł

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021r. do godz. 15.30

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

16‑08‑2021 11:34:58

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaj zadań publicznych:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
Zadanie 1
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania.
Zadanie 2
Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Zadania nie obejmują dyscyplin indywidualnych.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi:
na zadanie 1 - 20.000 zł
na zadanie 2 - 30.000 zł
Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 7 września 2021r. do godz. 17.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2020

01‑06‑2021 10:50:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

19‑01‑2021 11:10:03
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/wym. zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 80.985,85 zł
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 326 z późn. zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 9 lutego 2021r. do godz. 17.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2021 roku

09‑12‑2020 12:48:59
Wójt Gminy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniają i opiniują oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w następujących zakresach:
1. ochrona i promocja zdrowia,
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Zgłoszenia należy składać na stosownym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia, na poszczególny zakres.
Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie organizacji pozarządowych, członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.
Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 23 grudnia 2020r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

09‑12‑2020 12:43:04
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.  
Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/wym. zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 180.000 zł
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 326 z późn. zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2020r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

09‑12‑2020 12:32:29

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 98.150 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaje zadań objętych konkursem:
1. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia   mieszkańców;
2. kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem   umysłowym wraz z dowozem;
3. sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
4. działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2020r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021

07‑12‑2020 11:11:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  07‑12‑2020 11:08:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2021 12:43:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive