Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku


Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

21‑05‑2018 14:05:47

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 10.000 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:
1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim, w tym z programem profilaktycznym
2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

 • a)   prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży,
 • b)   prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży,
 • c)   wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia,
 • d)   organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia  21 czerwca 2018r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Trzeci konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

25‑04‑2018 14:54:55

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 97.900zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:  

 1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę sportową przy
  ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
 2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania,  
 3. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2018r.  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Drugi konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

22‑03‑2018 09:37:42

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi97.900zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:

 1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
 2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania,  
 3. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia17 kwietnia 2018r. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w  Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

20‑02‑2018 13:51:28

Wójt Gminy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniają i opiniują oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie organizacji pozarządowych, członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 15 marca 2018r. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy – Maria Ożarowska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

05‑02‑2018 14:38:48

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.  Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 76.536zł.
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2018r.  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

02‑02‑2018 14:20:07

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 130.000zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:  

 1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę  sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
 2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania,  
 3. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018r.  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w  Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

19‑12‑2017 12:23:44

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.  Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 168.120 zł.

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.).

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2018r.  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

 Maria Ożarowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

12‑12‑2017 13:57:35

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 69.470Kotwica zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:

1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia   mieszkańców

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

w tym:

 • a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
 • b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
 • c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2018r.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Maria Ożarowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  12‑12‑2017 13:55:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2018 14:10:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive