Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku


Konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

16‑05‑2017 10:02:56

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 11.908 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:

 1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim, w tym z programem profilaktycznym
 2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
 • a)   prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży,
 • b)   prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży,
 • c)   wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia,
 • d)   organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia  16 czerwca 2017r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Maria Ożarowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

13‑03‑2017 10:58:59

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 11.908 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:
1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim, w tym z programem profilaktycznym
2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży,
b) prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży,
c) wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia,
d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego.


Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia  7 kwietnia 2017r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych

13‑03‑2017 10:44:43

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 17.500 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:

 1. ochrona i promocja zdrowia, w tym: prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia   mieszkańców
 2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia  7 kwietnia 2017r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

20‑12‑2016 09:04:04

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 130.000zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:  

 1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
 2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania,  
 3. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2017r.  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka

12‑12‑2016 12:56:38

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.  Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 180.000 zł.
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017r.  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Maria Ożarowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

08‑12‑2016 10:08:12

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 67.150 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:
1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia   mieszkańców
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

 • a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
 • b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
 • c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 3 stycznia 2017r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  08‑12‑2016 10:05:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2017 10:12:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive