Rok 2023


Konsultacje Społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2027”

08‑12‑2023 12:26:14

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informuje się o przystąpieniu do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2027” i podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu.

Celem konsultacji jest poznanie opinii społeczeństwa o projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2027”.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój www.goczalkowicezdroj.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy https://www.bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl/bipkod/13215694 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 213 w godzinach pracy Urzędu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od dnia 8 grudnia 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

1) w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój,

2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, pokój 213,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres mailowy gmina@goczalkowicezdroj.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest starszy specjalista ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

01‑12‑2023 13:57:38

W okresie od  04 do 14 grudnia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać:

  1. w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
  2. w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP  (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu „Planu adaptacji Gminy Goczałkowice-Zdrój do zmian klimatu do roku 2030”

20‑11‑2023 11:22:24

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informuje się o przystąpieniu do opracowania „Planu adaptacji Gminy Goczałkowice-Zdrój do zmian klimatu do roku 2030” i podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu.

Celem konsultacji jest poznanie opinii społeczeństwa o projekcie „Planu adaptacji Gminy Goczałkowice-Zdrój do zmian klimatu do roku 2030”.  
Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój www.goczalkowicezdroj.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy https://www.bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl/bipkod/13215694 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 213 w godzinach pracy Urzędu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 11 grudnia 2023 r.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:
1) w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, pokój 213,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres mailowy gmina@goczalkowicezdroj.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest starszy specjalista ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków

17‑11‑2023 14:05:51

W okresie od 20 do 27 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z programu „Posiłek w szkole i w domu”

16‑11‑2023 20:33:12

W okresie od 20 do 27 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie podwyższenia kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

16‑11‑2023 17:27:36

W okresie od 20 do 27 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP  (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16‑11‑2023 16:28:18

W okresie od  20 do 27 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16‑11‑2023 13:09:47

W okresie od  20 do 27 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP  (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

10‑11‑2023 09:15:20

W okresie od 13 do 20 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2024 roku.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP  (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych

09‑11‑2023 08:47:29

W okresie od 13 do 20 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25 maja 2021r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goczałkowice-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym lub instytucjom kultury, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Link do formularza elektronicznego >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 36 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  19‑01‑2023 12:26:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  19‑01‑2023 12:26:54
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2023 12:28:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie