Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

24‑06‑2022 09:16:15
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaj zadań publicznych:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
Zadanie 1
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania.
Zadanie 2
Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Zadania nie obejmują dyscyplin indywidualnych.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi:
na zadanie 1 - 20.000 zł
na zadanie 2 - 45.000 zł
Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Termin składania ofert : do dnia 22 lipca 2022r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

27‑01‑2022 12:46:50

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022r., w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 107.400zł.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań objętych konkursem:

  1. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców.
  2. Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniemumysłowym wraz z dowozem.
  3. Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
  4. Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert : do dnia 18 lutego 2022r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

27‑01‑2022 12:40:01

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/wym. zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 200.000zł.

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 75 z późn. zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Termin składania ofert : do dnia 18 lutego 2022r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

27‑01‑2022 12:36:03

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaj zadań publicznych:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
Zadanie 1
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania.
Zadanie 2
Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Zadania nie obejmują dyscyplin indywidualnych.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi:
na zadanie 1 - 20.000 zł
na zadanie 2 - 45.000 zł
Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert : do dnia 18 lutego 2022r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR XXXV/241/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2022

27‑01‑2022 12:34:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odwołanie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

11‑01‑2022 14:59:52

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój w związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego nieważności uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, na rok 2022 rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.1144.2021 z dnia 5 stycznia 2022r. odwołuje ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 roku. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odwołanie konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

11‑01‑2022 14:58:39

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój w związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego nieważności uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, na rok 2022 rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.1144.2021 z dnia 5 stycznia 2022r. odwołuje ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odwołanie konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11‑01‑2022 14:56:50

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój w związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego nieważności uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, na rok 2022 rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.1144.2021 z dnia 5 stycznia 2022r. odwołuje ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR XXXIIl/217/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2022

17‑12‑2021 13:25:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

17‑12‑2021 11:25:23
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.  
Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/wym. zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 200.000 zł
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 75 z późn. zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2022r. do godz. 15.30
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  17‑12‑2021 11:19:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  17‑12‑2021 11:19:42
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2022 09:18:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie