Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku


Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

20‑08‑2020 12:34:20

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 92.900 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Zadanie nie obejmuje dyscyplin indywidualnych.  

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2020r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

13‑07‑2020 14:09:39

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 92.900 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Zadanie nie obejmuje dyscyplin indywidualnych.  

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2019

10‑06‑2020 14:56:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11‑03‑2020 09:39:31

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 37.100 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w rożnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem gier sportowych oraz pływania.
Zadanie nie obejmuje dyscyplin indywidualnych.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 1 kwietnia 2020r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

                            
UWAGA!!!
Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2020 roku

11‑12‑2019 11:23:00
Wójt Gminy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniają i opiniują oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w następujących zakresach:
1. ochrona i promocja zdrowia,
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
4. edukacja, oświata i wychowanie.

Zgłoszenia należy składać na stosownym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia, na poszczególny zakres.

Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie organizacji pozarządowych, członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 20 grudnia 2019r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

09‑12‑2019 11:19:43

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.  
Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/wym. zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 180.000 zł
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

09‑12‑2019 11:17:41

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 98.150 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaje zadań objętych konkursem:
1. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia   mieszkańców;
2. kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem   umysłowym wraz z dowozem;
3. sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
4. działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

09‑12‑2019 11:08:51

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 16.300 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaj zadania objętego konkursem:
Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2020

03‑12‑2019 13:23:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  03‑12‑2019 13:15:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  03‑12‑2019 13:15:35
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2020 12:37:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie