Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2018

31‑05‑2019 14:39:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku

30‑05‑2019 14:17:23

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 22.000 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2019r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

UWAGA!!!

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

30‑05‑2019 14:14:48

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 92.900 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2019r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.                                                                            

UWAGA!!!

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważniono trzeci konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

09‑05‑2019 13:16:17

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój unieważnił trzeci konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszony w dniu 3 kwietnia 2019r. na podstawie Zarządzenia Nr 0050/47/2019.

Żadna ze złożonych ofert nie została wypełniona prawidłowo pod względem formalnym, zatem żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Podstawa prawna unieważnienia konkursu: art. 18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

03‑04‑2019 12:19:17

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 24.700 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:
1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem   umysłowym wraz z dowozem,
b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2019r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

UWAGA!!!
Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważniono drugi konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

27‑02‑2019 12:38:19

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój unieważnił drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszony w dniu 30.01.2019r. na podstawie Zarządzenia Nr 0050/20/2019.
Do konkursu nie przystąpiła żadna organizacja; żaden uprawniony podmiot nie złożył oferty.

Podstawa prawna unieważnienia konkursu:  
art. 18a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn.zm.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Drugi konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

31‑01‑2019 08:40:31

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 24.700 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:
1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia   mieszkańców;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem   umysłowym wraz z dowozem,
b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych

14‑12‑2018 10:16:06

Wójt Gminy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniają i opiniują oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

  1. ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  3. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zgłoszenia należy składać na stosownym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia, na poszczególny zakres.
Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie organizacji pozarządowych, członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.
Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 4 stycznia 2019r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

13‑12‑2018 09:00:52

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/wym. zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 180.000 zł
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019r. w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

12‑12‑2018 10:15:20

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 130.000 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań objętych konkursem:  
1) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę     sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania,
3) wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 17.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  12‑12‑2018 10:03:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  12‑12‑2018 10:03:12
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2019 10:30:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie