Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku


Konkurs w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

19‑12‑2017 12:23:44

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.  Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 168.120 zł.

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.).

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2018r.  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

 Maria Ożarowska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

12‑12‑2017 13:57:35

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 69.470Kotwica zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:

1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia   mieszkańców

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

w tym:

  • a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
  • b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
  • c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2018r.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Maria Ożarowska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  12‑12‑2017 13:55:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  12‑12‑2017 13:55:06
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2017 12:25:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie